K dispozícii je expresné spracovanie

Kontrola vinetky v Slovinsku

Objednajte si povinnú slovinskú digitálnu diaľničnú známku pre vozidlá do 3,5 t a dostanete aktívnu diaľničnú známku e-mailom.

Kontrola diaľničných známok v Slovinsku

Slovinská elektronická diaľničná známka je povinná pre všetky vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3,5 t, ktoré využívajú slovinský mýtny systém. Elektronická diaľničná známka nahradila klasickú diaľničnú známku vo forme nálepky a teraz je len digitálne prepojená s evidenčným číslom vozidla.

Kontrolu elektronických diaľničných známok v Slovinsku vykonáva Diaľničná spoločnosť v Slovinskej republike (DARS), Finančná správa Slovinskej republiky a polícia. Monitorovanie sa vykonáva pomocou kamier na kontrolných bodoch, na diaľničnej sieti a pomocou vozidiel na kontrolu mýta.

Slovinský systém elektronickej diaľničnej známky kontroluje evidenčné číslo vozidla, aby zistil, či má pripojenú platnú diaľničnú známku. Vodič, ktorý vchádza na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu bez e-známky pre Slovinsko alebo uvedie nesprávnu triedu vozidla alebo evidenčné číslo, bude potrestaný pokutou.

Slovinskú elektronickú diaľničnú známku je možné zakúpiť na fyzických predajných miestach alebo online prostredníctvom niekoľkých krokov na našej webovej stránke. Vodič musí vyplniť formulár, v ktorom uvedie určité údaje, ako je trieda mýta, evidenčné číslo vozidla a krajina registrácie, potom vykoná platbu a dostane potvrdenie prostredníctvom e-mailu. Za správne zadanie údajov zodpovedá zákazník.

Vignette Slovenia Online

Pokuty a sankcie

Bez platnej slovinskej diaľničnej známky je jazda po diaľniciach a rýchlostných cestách v rozpore so zákonom a hrozí za ňu pokuta 300 eur. Pokuta až do výšky 500 EUR bude udelená, ak vodič neoprávnene premiestni evidenčné číslo vozidla spojené s elektronickou diaľničnou známkou na iné vozidlo alebo na vozidlo, ktoré nepatrí do rovnakej triedy spoplatnenia.

Vodičovi, ktorý použije spoplatnenú cestu bez platnej digitálnej diaľničnej známky pre Slovinsko, bude vydaná elektronická diaľničná známka s dátumom začiatku platnosti, ktorý začína plynúť v deň spáchania priestupku. Takáto diaľničná známka začne platiť po zaplatení pokuty.

Vyňatie z platenia diaľničnej známky

Niektoré vozidlá nepotrebujú digitálnu diaľničnú známku, ale musia byť pred vjazdom na spoplatnené cesty zaregistrované v systéme e-diaľničných známok. Akékoľvek zmeny týkajúce sa oslobodenia od platenia mýta jednotlivca by mal vodič vozidla nahlásiť správcovi spoplatnených ciest.

Vozidlá, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od platenia slovinskej elektronickej diaľničnej známky, zahŕňajú:

  • vojenské vozidlá slovinských ozbrojených síl;
  • zahraničné vojenské vozidlá používané v rámci národnej obrannej misie, pri presune medzinárodných mierových síl a pri plnení iných úloh súvisiacich s bezpečnosťou a obranou, ak to vyžadujú medzinárodné zmluvy;
  • prioritné motorové vozidlá a sprievodné vozidlá;
  • doprava na humanitárne činnosti pre osoby postihnuté prírodnými katastrofami a inými mimoriadnymi udalosťami alebo ozbrojenými konfliktami, či už v čase mieru alebo vojny;
  • preprava s použitím vozidiel prevádzkovateľa spoplatnených ciest na vykonávanie mýtnych činností a údržby spoplatnených ciest.

V systéme slovinských elektronických diaľničných známok navyše existuje ďalšia výnimka: tunel Karavanky (medzi Rakúskom a Slovinskom) nevyžaduje diaľničnú známku. Namiesto toho musia vodiči zaplatiť osobitné mýto vo výške 7,80 EUR na mýtnej stanici Hrušica.

eco friendly processDigital eco-friendly process

secure processSecure & encrypted ordering process

payment methodsAll major payment methods accepted

express processingExpress processing in 1 min – 2 hours