K dispozícii je expresné spracovanie

Slovenská diaľničná známka

Objednajte si povinnú slovenskú digitálnu diaľničnú známku pre vozidlá do 3,5 t a dostanete aktívnu diaľničnú známku e-mailom.

O slovenskej diaľničnej známke online

Slovenská digitálna diaľničná známka sa používa v elektronickom systéme výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za používanie spoplatnených ciest na Slovensku. Elektronická diaľničná známka nahradila štandardnú diaľničnú známku vo forme nálepky a vodiči teraz nemusia lepiť fyzickú diaľničnú známku na čelné sklo vozidla.

Povinnosť mať slovenskú diaľničnú známku pred použitím diaľnic a rýchlostných ciest v SR sa všeobecne vzťahuje na motorové vozidlá s celkovou technicky prípustnou hmotnosťou do 3,5 t. Vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t si musia zaobstarať palubný prístroj, ktorý kontroluje vzdialenosť a určuje poplatky.

Slovenskú elektronickú diaľničnú známku je možné zakúpiť online, na väčšine čerpacích staníc alebo prostredníctvom samoobslužných zariadení umiestnených na hraničných priechodoch.

Väčšina vodičov uprednostňuje nákup online, pretože je to najjednoduchší spôsob získania slovenskej diaľničnej známky. Žiadateľ by mal vyplniť registračný formulár, v ktorom uvedie požadované údaje (evidenčné číslo vozidla, krajinu registrácie, kontaktné údaje atď.), uhradiť poplatky a skontrolovať doručenú poštu. Potvrdená elektronická diaľničná známka bude zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári.

Digitálna diaľničná známka pre Slovensko je k dispozícii v niekoľkých typoch: na 1 kalendárny rok, 356 dní, 30 dní alebo 10 dní. Vodiči si môžu vybrať preferovaný typ elektronickej diaľničnej známky pre Slovensko vo formulári žiadosti.

Upozorňujeme, že pre niektoré kategórie vozidiel existujú výnimky z platenia diaľničnej známky, napríklad pre vozidlá štátnej správy alebo vozidlá používané na sociálne služby.

vignette Slovakia

Typy a poplatky za diaľničné známky pre Slovensko

Vozidlá do 3,5 t

Diaľničná známka sa na Slovensku vzťahuje na vozidlá do 3,5 t, dvojstopové motorové vozidlá, vozidlá kategórie M1 s prípustnou hmotnosťou a jazdné súpravy. Dodatočná diaľničná známka sa vyžaduje pre prípojné vozidlo, ak hmotnosť vozidla kategórie M1 alebo N1 presahuje 3,5 t.

1-ROČNÁ DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA
€60
365-DŇOVÁ DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA
€60
30-DŇOVÁ DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA
€17
10-DŇOVÁ DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA
€12

Ako kúpiť slovenskú diaľničnú známku online

Kúpu slovenskej diaľničnej známky môžete zrealizovať rýchlym spôsobom online. Potrebujete len elektronické zariadenie s prístupom na internet a požadované údaje.

 1. Registrácia formulára. Mali by ste zadať svoje kontaktné údaje, evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie a vybrať typ diaľničnej známky Slovensko.
 2. Uhradiť poplatky. Úhradu za online diaľničnú známku je možné vykonať prostredníctvom bankovej platobnej karty alebo služby PayPal.
 3. Zaškrtnite e-mailovú adresu. Potvrdená slovenská diaľničná známka bude doručená priamo na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári.

Nie je potrebné vyhotovovať papierovú kópiu slovenskej diaľničnej známky, keďže digitálna diaľničná známka je elektronicky prepojená s evidenčným číslom vozidla.

Slovakia vignette

Prečo sú na Slovensku povinné diaľničné známky

Digitálna diaľničná známka je povinná pre vozidlá do 3,5 t, ktoré vchádzajú na diaľnice a niektoré cesty na Slovensku, ako príspevok k údržbe a rozvoju cestnej infraštruktúry krajiny. Diaľničná známka slúži ako forma cestného mýta a pomáha financovať údržbu a zlepšovanie ciest, čím zabezpečuje ich dobrý stav pre vodičov. Dobre udržiavané cesty vedú k zníženiu počtu dopravných nehôd, ktoré sú jednou z hlavných príčin úmrtí v dôsledku neúmyselných zranení.

Výnimky z povinného používania diaľničnej známky na Slovensku

Výnimka z povinnosti platiť diaľničnú známku sa vzťahuje na nasledujúce vozidlá a jazdné súpravy:

 • Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, s rozpočtovými organizáciami zriadenými Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Policajným zborom;
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky s rozpočtovými organizáciami v jeho pôsobnosti zriadenými ministerstvom;
 • ozbrojené sily Slovenskej republiky a NATO;
 • ozbrojené sily alebo civilné jednotky vysielajúcej krajiny na plnenie úloh podľa osobitných predpisov;
 • slovenský Červený kríž, miestna polícia, hasičské zbory a základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému;
 • historické vozidlá podľa osobitného predpisu;
 • finančná správa podľa osobitného predpisu;
 • národný bezpečnostný úrad;
 • Slovenská informačná služba;
 • správcovia diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu s výnimkou koncesionárov;
 • Väzenskej a justičnej stráže;
 • tých vozidiel, ktoré sú evidované na fyzickú osobu, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím;
 • tých vozidiel, ktoré prevádzkuje osoba, ktorá vozidlo používa na poskytovanie sociálnych služieb a nerobí tak s cieľom dosiahnuť zisk;
 • tých vozidiel, ktoré prevádzkuje zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
 • zahraniční štátni príslušníci oslobodení od dane na základe podmienky reciprocity medzištátnej dohody.

Speciálne mýto

Vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t sú spoplatnené za prejazd ciest 1. až 3. triedy a musia mať špeciálnu palubnú jednotku na kontrolu vzdialenosti a určenie poplatkov. Výška poplatku závisí od triedy, hmotnosti, emisií alebo počtu náprav vozidla.

Slovenské spoplatnené cesty

Sankcie

Pred použitím spoplatnenej cesty na Slovensku si vodič musí zakúpiť elektronickú diaľničnú známku. Povinnosť vyplýva pre každé vozidlo do 3,5 t. Kontrola sa vykonáva prostredníctvom kamerového systému rozmiestneného po celej infraštruktúre a priamo v teréne špeciálnymi mobilnými hliadkami. Ak sa zistí, že vozidlo nemá platnú diaľničnú známku pre Slovensko, vodičovi rešpektovaného vozidla hrozí pokuta od 100 do 500 eur.

eco friendly processDigital eco-friendly process

secure processSecure & encrypted ordering process

payment methodsAll major payment methods accepted

express processingExpress processing in 1 min – 2 hours